คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

Adobe Acrobat Document 1-การรับนักเรียน   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 226.77 KB
Adobe Acrobat Document 2-การขอย้ายเข้าเรียน   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 271.06 KB
Adobe Acrobat Document 3-การขอย้ายออกนักเรียน   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 257.6 KB
Adobe Acrobat Document 4-การขอผ่อนผันเด็กเข้าเรียน   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 151.77 KB
Adobe Acrobat Document 5-การขอลาออก   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 122.17 KB
Adobe Acrobat Document 6-การขอเทียบโอนผลการเรียน   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 142.11 KB
Adobe Acrobat Document 7-การขอใบแทนเอกสารทางการศึกษา   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 134.18 KB
Adobe Acrobat Document 8-การขอใช้บริการด้านอาคารสถานที่   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 117.52 KB