ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารเรียนหลังที่ 1 (017)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2525
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารเรียนหลังที่ 2 (สปช.105/29)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2549
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ห้องสมุด
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2559
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..