คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายบุญเลิศ เมตตา
ตำแหน่ง : ประธานกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายประเสริฐ งามสม
ตำแหน่ง : กรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายอรัญ เจริญรื่น
ตำแหน่ง : กรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายกฤษฎา ดวงแก้ว
ตำแหน่ง : กรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นางจำนงค์ ชาญเชี่ยว
ตำแหน่ง : กรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายกำจัด ผุดผ่องใส
ตำแหน่ง : กรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : พระครูธรรมสารโสภิต
ตำแหน่ง : กรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวณัฏฐิกา สมัยมงคล
ตำแหน่ง : กรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวปวีณา พุ่มพวง
ตำแหน่ง : กรรมการ/เลขานุการ