โรงเรียนวัดถนนกะเพรา
หมู่ที่ 4 บ้านถนนกะเพรา   ตำบลเนินฆ้อ  อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 21110
เบอร์โทรศัพท์ 038697125
วิสัยทัศน์
วิสัยทัศน์
โรงเรียนวัดถนนกะเพรา เป็นโรงเรียนคุณภาพด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี สร้างสรรค์นวัตกรท้องถิ่นสู่สากล บนพื้นฐานของความเป็นไทย ตามรอยศาสตร์พระราชา