วิสัยทัศน์
วิสัยทัศน์
โรงเรียนวัดถนนกะเพรา เป็นโรงเรียนคุณภาพด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี สร้างสรรค์นวัตกรท้องถิ่นสู่สากล บนพื้นฐานของความเป็นไทย ตามรอยศาสตร์พระราชา