ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายจอม จรัสวิมล
ตำแหน่ง :
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2482-2485
ชื่อ-นามสกุล : นายสว่าง จันทร์พราหมณ์
ตำแหน่ง :
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2485-2486
ชื่อ-นามสกุล : นายขีด ดีพื้น
ตำแหน่ง :
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2486-2489
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวบุปผา รัตนพงศ์
ตำแหน่ง :
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2489-2491
ชื่อ-นามสกุล : นายสวาสดิ์ วงศ์สรรพ์
ตำแหน่ง :
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2491-2504
ชื่อ-นามสกุล : นายธงชัย สุวรรณโชติ
ตำแหน่ง :
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2504-2512
ชื่อ-นามสกุล : นายปิยะ รัตนวิจิตร
ตำแหน่ง :
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2512-2515
ชื่อ-นามสกุล : นายธงชัย สุวรรณโชติ
ตำแหน่ง :
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2515-2533
ชื่อ-นามสกุล : นายธวัชชัย อุ่ยพานิช
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2533-2537
ชื่อ-นามสกุล : นายวิทยา พิสุทธิทรัพย์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2537-2555
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวปวีณา พุ่มพวง
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2555 - ปัจจุบัน