โรงเรียนวัดถนนกะเพรา
หมู่ที่ 4 บ้านถนนกะเพรา   ตำบลเนินฆ้อ  อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 21110
เบอร์โทรศัพท์ 038697125
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสาวณัฏฐิกา สมัยมงคล
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์