โรงเรียนวัดถนนกะเพรา
หมู่ที่ 4 บ้านถนนกะเพรา   ตำบลเนินฆ้อ  อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 21110
เบอร์โทรศัพท์ 038697125
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวอรุโณทัย สวัสดี
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ