ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวอรุโณทัย สวัสดี
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ