ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
เด็กดีประจำสัปดาห์
เด็กหญิงโต๊ด แต้ม
เด็กหญิงโต๊ด  แต้ม นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  (ห้องเรียนกัมพูชา)  เป็นนักเรียนดีประจำสัปดาห์ ในด้านความขยันหมั่นเพียร มีความเป็นผู้นำ มีน้ำใจ เสียสละ และรับผิดชอบ 
เด็กหญิงดาวี เพือน
เด็กหญิงดาวี เพื่อน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 (ห้องเรียนกัมพูชา) เป็นนักเรียนทีมีน้ำใจ ช่วยเหลืองานโรงเรียน งานครู และเพื่อน ๆ 
เด็กหญิงอภิชชา ธรรมศรี
เด็กหญิงอภิชชา  ธรรมศรี นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เป็นนักเรียนที่มีจิตอาสา มีน้ำใจ ชอบช่วยเหลือผู้อื่น 
เด็กหญิงส้ม เริน
เด็กหญิงส้ม เริน เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 (ห้องเรียนกัมพูชา) เป็นนักเรียนที่มีความรับผิดชอบ เสียสละ และจิตอาสา