เด็กดีประจำสัปดาห์
เด็กชายสุทักษ์ บุญช่วย
เด็กชายสุทักษ์ บุญช่วย นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  เป็นนักเรียนดีประจำสัปดาห์ ในด้านความขยันหมั่นเพียร มีความเป็นผู้นำ มีน้ำใจ เสียสละ
และมีความรับผิดชอบ