ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางกฤษติกา ถวิลคำ
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3