ข่าวประชาสัมพันธ์
รับสมัครนักเรียนเข้าใหม่ ปีการศึกษา 2566
เผยแพร่เอกสารผลงานทางวิชาการ เรื่อง รายงานการประเมินโครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนวัดถนนกะเพรา ระยะที่ 1
เผยแพร่ผลงานทางการวิชาการ เรื่อง รายงานการประเมินโครงการพัฒนาคุณภาพหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนวัดถนนกะเพรา ระยะที่ 1
กิจกรรมวันสหกรณ์นักเรียน
ยินดีต้อนรับ คณะศึกษาดูงานจาก สพป.อุบลราชธานี เขต 2
เยี่ยมชมการดำเนินงานของโรงเรียน
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาโรงเรียน
ฉีดวัคซีน Pfizer ในเด็กนักเรียนอายุ 5-11 ปี
ปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรียน ตัดแต่งกิ่งไม้ภายในโรงเรียน
ประชุมสนทนากลุ่ม (Focus Group)
ถ่ายทำสาระคดีการศึกษา
โครงการครูแดร์ (D.A.R.E.)
การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา
กิจกรรมคลินิกฟุตบอล ฝึกทักษะการเล่นฟุตบอลอย่างถูกวิธี
ทดสอบสมรรถภาพนักเรียน
การนิเทศ ติดตาม การเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน
ถ่ายทำ VDO เปิดเทอมพาน้องกลับมาเรียน
เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1/2565
ป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก
การอบรมครูคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา
อบรม Mizuiku โครงการรักษ์น้ำ Train the trainers
ประชุมหารือการเปิดเผยข้อมูลเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในสถานศึกษาอย่างยั่งยืน
ปัจฉิมนิเทศ บัณฑิตน้อย ประจำปีการศึกษา 2564
ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ
ประชุมสร้างความเข้าใจในการจัดทำรายงานผลการประเมินตนเอง (SAR)
สร้างขวัญและกำลังใจให้กับนักเรียนและผู้ปกครอง
อบรมเชิงปฏิบัติการการบริหารจัดการขยะอย่างครบวงจร
การเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มตำแหน่งครูผู้ช่วย
ร่วมสืบสานดนตรีไทยให้คงอยู่ในสังคมไทย