คณะกรรมการนักเรียน
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายสุทักษ์ บุญช่วย
ตำแหน่ง : ประธานนักเรียน
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 6
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงอภิชญา ธรรมศรี
ตำแหน่ง : รองประธานนักเรียน
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 6
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายธนภูมิ เมตตา
ตำแหน่ง : รองประธานนักเรียน
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 5
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงศาตนันท์ สุมังคะละ
ตำแหน่ง : เลขานุการ
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 6
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงวรดา ปะสิ่งชอบ
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายสาธารณสุข
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 6
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงเปา เอื้อ
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายวิชาการ
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 5
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงสขิลา รัตนวิจิตร
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 6
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายวรากร งามสม
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายกีฬา
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 6
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายรที เจียด
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายสารวัตรนักเรียน
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 6