กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

ว่าที่ร้อยตรีหญิงพนิดา สารพล
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5
เบอร์โทร : 0895510017
อีเมล์ : Panidasarapol23@gmail.com