โรงเรียนวัดถนนกะเพรา
หมู่ที่ 4 บ้านถนนกะเพรา   ตำบลเนินฆ้อ  อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 21110
เบอร์โทรศัพท์ 038697125
โรงเรียนในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาฯ
โรงเรียนในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาฯ
https://www.facebook.com/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99-%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%99-206571263588234/?__tn__=%2Cd%2CP-R&eid=ARAGQzRhGGe_RxEmTDjyeQAPg7BkzFzfNSukvfCMFja2rgI8jFpJgSkeSGQdMH97VG2jjeNuXXzO7iDK