ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมเข้าค่ายภาษาอังกฤษ (English camp)
กิจกรรม English camp เป็นกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้มีโอกาสใช้ภาษาอังกฤษในสถานการณ์จริง และในขณะเดียวกันก็เป็นการเปลี่ยนบรรยากาศการเรียนการสอนในห้องเรียนเป็นนอกห้องเรียน โดยใช้กิจกรรมที่หลากหลาย มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้ใช้ภาษาในบรรยากาศที่สนุกสนาน เช่น การใช้เกมต่างๆ เพลง หรือ บทบาทสมมติ ซึ่งกิจกรรมต่างๆ เหล่านี้สามารถจูงใจให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ภาษาโดยไม่รู้ตัว
โพสเมื่อ : 20 ก.ค. 2562,16:16   อ่าน 217 ครั้ง